Applikáció adatvédelem

Adatvédelmi Szabályzat

A Szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés során a Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban az „Info tv.”) szerint jár el, melynek megfelelően gondoskodik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

1. Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak

a) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

b) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

c) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

d) nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

e) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

f) harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2. A Szerződő Fél adatainak rögzítése

A Szerződő Fél a Pay-Station alkalmazásban történő regisztrációval egyidejűleg adott nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott adatai rögzítésre kerüljenek a Szolgáltató, valamint a Technológiai Szolgáltató rendszerében.

Az adatokat a Szolgáltató és a Technológiai Szolgáltató a hatályos magyar Info tv. szerinti előírásoknak megfelelően kezeli.

3. A Szerződő Fél adatainak kezelése

A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató és a Technológiai Szolgáltató a Pay-Station rendszerben levő adatokat üzletmenete során használja. A Szolgáltató a Szerződő Fél adatait egyedileg is felhasználhatja, amely kizárólag a létrejött kapcsolat továbbfejlesztésére, annak erősítésére használható fel.

A Szerződő Fél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Pay-Station rendszerben levő adatokat a CELLUM GLOBAL Zrt. (székhelye: 6725 Szeged Pálfy utca 46.; cégjegyzékszám: Cg. 06-10-000501) mint Technológiai Szolgáltató, valamint az Elfogadó részére adatkezelés és adatmegőrzés céljából átadhatja.

4. Adatbiztonság

Az adatbiztonság keretében Szolgáltató az Info tv. rendelkezései szerint biztosítja, hogy a kezelt adatok kizárólag az arra feljogosítottak számára hozzáférhetők, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

Szolgáltató a megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának a védelméről, amelynek keretében felállított védelmi szint az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak mindenkor megfelelő védelmi szintet képvisel.

Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat megfelelő szervezési és műszaki (informatikai) intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáférések és felhasználások ellen.

Az adatbiztonság keretében az egyes személyes adatokat kezelő informatikai rendszerekhez csak a megfelelő szintű hozzáférési jogosultsággal rendelkező személyek üzemeltethetik.